Počet položek: 0 0,- Kč

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, Vám předkládáme

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Alena Brehová - jako provozovatel internetového obchodu.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje ?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za účelem uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, je

Alena Brehová, Hornická 295, 273 64  Doksy, IČ: 71023941, tel. +420 771 144 501, email: info@play-kids.cz.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány ?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR") a zákonem o zpracování osobních údajů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uzavření a správa smlouvy a realizace dodávky.

Veškeré Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracováváme na základě Vámi poskytnutých údajů.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme ?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a údaje nutné k řádnému plnění smlouvy, a to v rozsahu

■  Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)

■  Kontaktní údaje (e-mail, telefon)

■  Název firmy, IČ/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

■  IP adresa

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

■  k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;

■  komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;

■  řešení Vašich reklamací a stížností;

■  plnění našich zákonných povinností.

Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

4. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

■  je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;

■  je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

■  je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb);

5. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje ?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

■  poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

■  jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

 

6. Jaká jsou Vaše práva ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

■  právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

■  právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce;

■  právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

■  právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

■  právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

■  právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;

■  právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

■  právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

 

7. Jak chráníme Vaše osobní údaje ?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 

8. Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva ?

Kromě webové adresy www.play-kids.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u Aleny Brehové na adrese Hornická 295, 273 64  Doksy. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 771 144 501, elektronicky na e-mail adrese info@play-kids.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.